အဓိက လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့် အခန်းကဏ္ဍများ

ကွန်ရက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်လိင်လုပ်သားအမျိုးသမီးများအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းအစီအစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများကို အသိအမြင်မြှင့်တင် ခြင်းနှင့် ဗဟုသုတတိုးပွား လာ စေရန်အမျိုးမျိုးသောသင်တန်းများကိုပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဥပမာ - လူ့အခွင်အရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင် မြှင့်တင်ခြင်း၊ အိတ်အိုင်ဗွီကူးစက်မှုနှင့်ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလျှော့ကျရေး အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာအသိပညာများကိုပေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်တက်စေခြင်း၊ လိင်လုပ်သားအမျိုးသမီးများအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထအဖွဲ့များဖွဲ့ရန်နှင့်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာရန်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများပို့ချခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စီမံကိန်းနှင့် စီမံချက်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် နေရာတစ်ခုကို ယူထားသည်ထက်.....
နေရာကို အများအတွက် ဖန်တီးပေးမည့်သူများ ဖြစ်ပါတယ်.....

my_MMMyanmar